cz
en
de

Nejvyšší právo je často nejvyšší špatnost
Terentius
uvod
uvod
uvod
uvod
Nacházíte se : Účetnictví

 

 

Z dob první republiky

Kolik bylo za první republiky úředníků na finančních úřadech ?

V obvodu země Moravskoslezské bylo celkem 4.476 finančních zaměstnanců. Toto úctyhodné číslo representuje všechny tehdejší pravomoci Ministerstva financí a jsou zde proto zahrnuti i zaměstnanci dnes neexistující ( úředníci potravinové daně na čáře, finanční stráž ) nebo funkce dnes vykonávané samostatnými úřady , jako jsou katastrální úřady nebo úřady celní. Zkusme se tedy podívat pouze na úřední funkce jak je známe z dnešních finančních úřadů.

Město Brno bylo rozděleno do tří obvodů a spolu s okresem Brno - venkov mělo tedy celkem 4 berní správy a dva berní úřady. V těchto šesti úřadech pracovalo celkem 215 úředníků. Jeden úředník tedy připadal na asi 1.031 obyvatele Brna včetně předměstí ( sčítání z r.1930). Když uvážíme, že Brno má dnes asi 450.000 obyvatel, pak při zachování stejného poměru jako za první republiky by to mělo být celkem 436 úředníků. Jestli tomu tak je už můžeme jen odhadovat. Doby, kdy finanční ředitelství pro veřejnost vydávalo tiskem kompletní seznamy finančních zaměstnanců, včetně jmen a platů asi již minuly.

Kolik bychom za první republiky zaplatili na daních ze zisku z podnikání?

Představte si, že jste podnikatelé z doby První republiky a máte zisk ke zdanění ve výši 240.000 Kč. Domníváte se, že zaplatíte daň z tohoto zisku stejnou jako dnes ( při sazbě 15 % je to daň z příjmů 36.000 Kč) ? K výdajům na povinné veřejnoprávním pojištění zatím nepřihlížíme.

V roce, řekněme 1928 byste podle zákona č.76/1927 Sb. o přímých daních platili daň z výnosu ( daň výdělkovou ) a to buď jako daň všeobecnou nebo zvláštní. Daň všeobecnou platila - s nečetnými výjimkami - každá fyzická nebo právnická osoba která podnikala činnost zaměřenou na zisk. Základem byl ryzí výtěžek podniku (tedy rozdíl mezi příjmy a výdaji nyní "zisk" ) za kalendářní rok, Z tohoto základu je pak daň vypočtena sazbou, která činí 2,5 % dani podrobenému výtěžku, snižuje se však na 0,5 % z prvních 30.000 daňového základu a zvyšuje se až na 4 % z daňového základu převyšujícího 140.000 Kč. Ovšem, pokud je poplatníkem společnost, kde je více společníků, kteří pro společnost I vykonávají práce, pak se sazba 0,5 % i 4 % rozšiřovala tolikrát, kolik bylo společníků. Pro náš výpočet předpokládejme raději, že podnikáte sám. Daň pak vypočteme jako součet 0,5 % z prvních 30.000 ( 150 Kč ), 2,5 % z dalších 110.000 ( 2.750 Kč) a 4% ze zbývajících 100.000 ( 4.000 Kč), celkem tedy daň 6.900 Kč.

Daň zvláštní byste platili, pokud by váš podniky byl podle dnešního slovníku auditovanou společností. Výpočet této daně byl pak jednoduchý: rovných 8 % ze základu ( v našem případě daň 19.200). Pokud jste ovšem tehdy nepatřili mezi mnohé z podniků ze zákona osvobozených. Inu , při tak vysoké sazbě je široké osvobození jistě namístě.

Kolik bychom za první republiky zaplatili na daních z příjmů ze zaměstnání?

Předpokládejme, že jste zaměstnanec, máte ženu, dvě děti a na svou dobu velmi slušný příjem 5.000 měsíčně ( = služné tehdejšího úředníka na dnešní úrovni ředitele okresního finančního úřadu ). Předpokládejme, že těchto 60.000 Kč z Vašeho služebního poměru za rok je čistý základ, po všech srážkách a zaokrouhlení. Tehdejší sazby daně byly "progresivně klouzavé", ovšem oproti dnes známému stavu se dvěma odchylkami:

  • procentní sazba nerostla jako v dnešní době ( např. rok 1998 ) od 15 % do 40 %, ale v pásmu ušším, od 1 % do 29 %
  • k procentem stanovené dani se nepřičítala konstantní částka daně jako dnes, ale naopak se konstatní částka od daně odečítala.

Praktický výpočet důchodové daně pro Váš slušný příjem před 70 lety by vypadal asi takto:

základ : 60.000 Kč
sazba daně : 7 % z důchodu, t.j.4.200 Kč

odečet konstatní částky : minus 1.100 Kč
čistá daňová sazba ( podle tabulek ) : 3.100 Kč
CELKEM daň : 3.100 Kč ( protože se staráte o další dva a více členů rodiny daň se nezvyšuje )
Daň tedy činí právě 5,16 % Vašeho "hrubého" služného (nikoliv „superhrubého“!!).

Jak by vypadal obdobný výpočet ze " slušného platu" dnes ?